h

Raad wil vrijwillige terugbetaling declaraties taxiritten

19 november 2013

Raad wil vrijwillige terugbetaling declaraties taxiritten

Het college is opgeroepen om oud-wethouder Peter Tielemans te vragen om 1879 euro aan gedeclareerde taxikosten terug te betalen.

De motie daartoe van SP samen met andere partijen is gisterenavond aangenomen met 28 tegen 7 stemmen. Alleen de eigen fractie van Tielemans stemde tegen met uitzondering van Berry Smits. De vraag van de SP of verdergaande juridische stappen mogelijk zijn, korten van het bedrag op het wachtgeld van de oud-wethouder, wordt doorgespeeld naar het college. De raad kwam bijeen om het resultaat te bespreken van het onderzoek naar de declaraties van B en W. Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Nathalie van der Zanden.

"Goed dat dit onderzoek is gedaan. Niet op de eerste plaats om de bedragen die genoemd worden, maar omdat het om integriteit gaat waarbij het allemaal draait om eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het is publiek geld en wat de SP betreft moet je hier dan als bestuurder integer mee omgaan. Je hebt een voorbeeldfunctie en er wordt van je verwacht dat je dienstbaar bent naar alle inwoners van de stad.

De onderzoekscommissie en BDO hebben in opdracht van de raad hun werk verricht. Het verloop van de zaak is minutieus op rijtje gezet en ook tekortkomingen zijn aan het licht gekomen.

De aanbevelingen en verbeterpunten verdienen het om overgenomen te worden om herhaling in de toekomst te voorkomen. De SP fractie stelt dan ook voor om via een motie het college de opdracht te geven deze uit te voeren en vraagt hiervoor steun vanuit andere fracties in deze raad.

Tegelijkertijd komt het verlangen op naar eenvoud. Immers B en W hebben een goed salaris plus onkostenvergoeding. Waarom dan ook nog declareren? Wat dan ook? Kortom, je hebt een fatsoenlijk inkomen en daar moet je het mee doen. Punt!. Het leven zou een stuk eenvoudiger zijn. U begrijpt, dit is een hartenkreet.

De oud-wethouder grijpt het onderzoek aan om zichzelf vrij te pleiten. Hij wenst volledige rehabilitatie. Als het zo is dat hij iedereen recht in de ogen kan kijken dan vragen wij ons af waarom hij al drie dagen na de eerste publicatie op 1 juni in het Eindhovens Dagblad aftrad? Waarom dan niet gevochten als een leeuw? Natuurlijk, de publiciteit was bepaald niet gunstig. Ook wij als SP waren uiterst kritisch, maar we hielden nadrukkelijk de deur open voor hoor- en wederhoor. Dat is er niet van gekomen, in welke vorm dan ook. De wethouder was al afgetreden!

Vorig jaar is onze motie aangenomen om de declaraties van B en W openbaar te maken en te publiceren op de website van de gemeente. Dit is ingegaan per 1 januari 2013. Vanaf dat moment zijn de declaraties van de oud-wethouder in aantal pijlsnel gedaald. Dat is op zijn minst opmerkelijk en roept vragen op. BDO heeft dit niet voorgelegd aan de oud-wethouder. Misschien met goede redenen, maar de vragen blijven…

Opvallend is dat de oud-wethouder in juni van dit jaar erkende de taxiritten gemaakt te hebben, echter hiervoor goede redenen te hebben. 24 Uur per dag wethouder zijn zou de taxiritten verklaren die op het eerste oog privé lijken maar in werkelijkheid (mogelijk deels) zakelijke afspraken zouden zijn. Nu in november worden de taxiritten door diezelfde oud-wethouder ineens in een ander daglicht geplaatst. Vanwege het ontbreken van de bewijslast zou niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld wie op naam van de oud-wethouder deze taxiritten zou hebben gemaakt. Opvallend ook omdat de taxiritten de gehele periode tot 1 januari 2013 eenzelfde frequentie en beeld laten zien in combinatie met het woonadres. In ieder geval kan gezegd worden dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat een ander dan de pashouder deze ritten zou hebben afgelegd. En de schijn alleen al moet je niet willen hebben.

Tot slot: Om uitvoering te geven aan dit door de raad gevraagde onderzoek is door BDO een zo volledig mogelijk beeld geschetst van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ( bijlage E). En iedereen wordt geacht de Wet te kennen! De integriteit van de overheid houdt in dat iedereen correct behandeld wordt; daarom leggen ambtenaren een eed af en gelden regels, wetten en gedragscodes voor iedereen, ook voor collegeleden.

Er wordt betrokkene nu gevraagd om de niet-doelmatige declaratiebedragen vrijwillig terug te storten. Hoe anders gaat dit toe in de sociale zekerheid met mensen in de WW of bijstand waar teveel of onterecht ontvangen gelden direct worden teruggevorderd. Is het mogelijk de bedragen te korten op het wachtgeld? Kan dit onderzocht worden?

Onze fractie is benieuwd naar de inbreng van andere fracties en hun reactie op de voorgestelde motie."

Motie: Onderzoek persoonlijke uitgaven Mede ingediend door CDA, PvdA, VVD, Trots, GroenLinks en Helmond Aktief

De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 18 november 2013

Constaterende:
· Dat er naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie van de raad er een feitenrapportage en adviesrapportage is opgeleverd door BDO;
· De onderzoekscommissie in haar begeleidend schrijven de gemeenteraad een aantal overwegingen meegeeft;

Overwegende:
· Er in de agenda van de raadsvergadering niet is voorzien in een besluit;
· Ondergetekenden de overwegingen zoals geformuleerd door de onderzoekscommissie in besluitvorming wil omzetten.

Draagt het college op:
- de betreffende (oud-) leden van het college te verzoeken vrijwillig alle onterecht uitgekeerde vergoedingen terug te storten met uitzondering van de gemaakte kosten voor het lidmaatschap van de Bouwsocieteit Zuid-Oost Brabant;
- om heldere richtlijnen te formuleren voor het gebruik van taxivervoer;
- daar de vraag is gerezen of beoogde soberheid als genoemd in de "Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen" en de voorgestane incidentele aard als beschreven in de "Adviesnota Taxivervoer B en W" wel correct zijn nageleefd, de betreffende oud-wethouder te verzoeken om vrijwillig de niet-verifieerbare taxikosten terug te storten;
- de aanbevelingen uit de adviesrapportage over te nemen aangaande bewustwording en bespreekbaarheid persoonlijke uitgaven, transparantie persoonlijke uitgaven en verbeteringen in processen en procedures en het college verzoeken hier verder uitvoering aan te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie,
Nathalie van der Zanden

Meer achtergrond: Wethouder declareert taxi naar kroeg, SP wil tekst en uitleg

U bent hier