h

“Sluiten de Terp niet het einde van de activiteiten”

3 december 2015

“Sluiten de Terp niet het einde van de activiteiten”

Van de week ging de raad akkoord met het bezuinigingsvoorstel voor de wijkaccommodaties. Geen leuk onderwerp. Inzet van de SP: de bezuiniging zo verantwoord mogelijk door  voeren en de pijn eerlijk verdelen. Lees hieronder de inbreng van SP-raadslid Lonneke Maráczi.

Voorzitter: De bezuiniging op het accommodatiebeleid is ook voor de SP een groot pijnpunt. Wijkaccommodaties spelen een grote rol in onze samenleving. In een sociale stad is het van belang dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen deelnemen in de wijk. Het sluiten van een accommodatie is dan ook zeker geen gemakkelijke stap. Maar de realiteit is ook dat er in de voorjaarsnota een structurele bezuiniging van 500.000 euro op het beheer van wijkaccommodaties is vastgesteld. Dat was dan ook de opdracht waar de wethouder mee aan de slag moest.

En dit was zeker geen eenvoudige opdracht!

Zo'n forse bezuiniging heeft altijd gevolgen voor direct betrokkenen en doet hoe dan ook pijn. Aan dit raadsvoorstel is een heel proces vooraf gegaan. Te beginnen met de stadsgesprekken tot aan de de individuele gesprekken met de wijkhuisbesturen. Die trouwens ook na het besluit nog doorgaan. Voor de SP was het belangrijk om de gevolgen en de pijn van deze bezuiniging zoveel mogelijk te beperken. Daarom kunnen wij  de uitwerking van scenario 3 steunen. Ook uit de stadsgesprekken bleek dat dit scenario de voorkeur had. (Toelichting: scenario 3 houdt in bezuinigen op beheer in combinatie met beperkte sluiting/fusie.)

In dit proces werd ook de ruimte geboden voor een reëel alternatief om deze bezuiniging te kunnen realiseren, het zogenaamde scenario 4. Helaas kon er, ook door de SP, geen reëel alternatief geboden worden.

Voor de gebruikers van de Terp is dit natuurlijk een hard gelag en voor het verzet tegen de sluiting hebben wij dan ook alle begrip. Daarom was het voor de SP van groot belang dat het sluiten van de Terp niet het einde van de activiteiten betekende. Daar is op ingezet en de meeste activiteiten kunnen dan ook elders voortgezet worden.

Wij begrijpen ook de tegenstand en verzet van de wijkbesturen maar we moeten ook naar de feiten kijken. In de notitie scenariokeuze bezuiniging wijkaccommodaties werd aangegeven dat maatwerk mogelijk was in overleg met de wijkhuisbesturen. In het kader van de zorgvuldigheid wordt voor de herverdeling van het beheer extra tijd uitgetrokken en wel tot april 2016. Tot het laatst toe zijn de bezwaren serieus genomen en is hier gehoor aan gegeven. Maatwerk is hierdoor ook daadwerkelijk mogelijk gemaakt en gedwongen ontslagen worden voorkomen. En het heeft er juist toe geleid dat er nog verzachtende maatregelen zijn getroffen. Dat getuigt voor ons alleen maar van zorgvuldigheid!

Voorzitter: We moeten ons nu op de toekomst gaan richten. Want met alleen de doorvoering van deze bezuiniging zijn we er nog niet. Het accommodatiebeleid speelt ook een rol in de transities waarin we ons nu bevinden. Ook de wijkaccommodaties zullen transformeren en krijgen een integrale rol in onze samenleving. Denk hierbij ook aan het wijkgericht werken, het versterken van lokale netwerken en de mogelijkheden vanuit het stadsleerbedrijf. Deze veranderingen brengen een andere werk/denkwijze met zich mee. Tot nu toe een visie waarbij nog veel onduidelijk is en die veel vragen oproept. Het wordt dan ook hoog tijd om deze visie om te gaan zetten in de praktijk. Hierbij hebben wij ook zeker de wijkbesturen nodig maar dat vraagt wel om samenwerking en het los kunnen laten van beleid uit het verleden.

Uitstel van een besluit is voor ons dan ook geen optie. Met dit raadsvoorstel is volgens ons het hoogst haalbare, om de gevolgen en pijn van deze bezuiniging zo beperkt mogelijk te houden, gerealiseerd. Zeker met deze extra verzachtende maatregelen! Wij kunnen dan ook instemmen met dit besluit.

U bent hier