h

Interpellatiedebat Sport- en beleefcampus De Braak

11 juni 2020

Interpellatiedebat Sport- en beleefcampus De Braak

Foto: MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD

In februari werden wij geconfronteerd met het feit dat Helmond Sport het voorlopige ontwerp van de Sport- en beleefcampus niet kon ondertekenen. Dat riep destijds bij ons vele vragen op. https://helmond.sp.nl/nieuws/2020/02/Waarom-Helmond-Sport-haar-verantwoo....

Met dit feit ontstond er een situatie die gepaard ging met allerlei emoties, maar hoofdzakelijk een emotie van teleurstelling bij alle betrokken partners en raadsleden. Een situatie waar we ons nog middenin bevinden en die onder andere leidde tot een interpellatiedebat afgelopen dinsdag.

De aanleiding voor dit interpellatiedebat was het voorpaginanieuws van het ED afgelopen zaterdag. https://www.ed.nl/helmond/miljoenenplan-voor-de-braak-en-helmond-sport-g...

Dat dit krantenartikel veel vragen oproept begrijpen wij, maar wij weten ook uit ervaring dat we niet blind op elk krantenartikel af kunnen gaan. Dit artikel herinnerde onze fractie namelijk aan een eerder avontuur van dhr. van de Kerkhof met een tal van mysterieuze investeerders. https://helmond.sp.nl/sites/helmond.sp.nl/files/pdf/vage-plannen.pdf 

Maar de vele vragen die het artikel van afgelopen zaterdag opleverde hadden vooral betrekking op de informatieplicht van het college. Dat er een meningsverschil was en is, over de informatieplicht in deze casus moge duidelijk zijn. Voor onze fractie staat een integer bestuur en zuivere besluitvorming voorop. En in dit geval ook nog een bestuur dat zich als een betrouwbare partner gedraagt. Daar toetsen wij aan en daar is onze mening en standpunt op gebaseerd. Wij zijn van mening dat de penibele situatie waarin Helmond Sport zich nu bevindt geen aanleiding kan en mag zijn voor het bestuur om hiervan af te wijken. 
Achter Sport- en beleefcampus de Braak gaat een gedeelde visie schuil van alle partners waarop ook de vastgestelde kaders zijn gebaseerd. Deze visie is gestoeld op sport, onderwijs en gezondheid maar waar ook de nadruk ligt op toegankelijkheid, duurzaamheid en verbinding met de omliggende wijken. Waarbij voor de SP het maatschappelijk belang altijd voorop heeft gestaan. Van deze kaders afwijken is uiteraard mogelijk maar dan wel in goed overleg én in de juiste volgorde. Het kan en mag niet zo zijn dat we als gemeente in dit geval op voorhand onze visie en de daaraan verbonden kaders gaan aanpassen aan de wensen van een groep investeerders. Een consortium dat gebruik wil maken van de grote problemen waarin we ons nu bevinden met de verwachting dat bestuur en raad overstag gaan voor het grote geld.  
Wethouder van Dijk heeft dan ook precies gedaan wat hij had moeten doen. De plannen niet voorgelegd aan de raad omdat er sowieso geen concrete plannen getoond konden en de ideeën niet strookte met de visie. Terecht is het consortium er op gewezen dat zij na het vaststellen van de kaders en het bepalen van de wijze waarop het project in de markt gezet wordt, zij zich in kunnen schrijven. Het college heeft zich te houden aan een eerlijk speelveld en het zou daarom juist erg onzuiver zijn geweest als de wethouder deze plannen wel aan de raad had voorgelegd. Het naar voren schuiven van één partij en daarmee deze partij bevoordelen is in onze ogen dan ook het tegenovergestelde van integer handelen.

Ons standpunt in deze kwestie heeft dan ook niks met falend dualisme te maken of dat wij tegen Helmond Sport zouden zijn, want ook wij zien zeker de meerwaarde van Helmond Sport in dit project. Maar het heeft alles te maken met het feit dat wij grote waarde hechten aan een betrouwbaar en behoorlijk bestuur voor onze stad. Gezien de ophef en de grote woorden die gesproken zijn, hebben sommige partijen in de raad op dit soort momenten toch de neiging om de eigen spelregels opzij te zetten, waarbij ze vervolgens vol in de integriteits-valkuil stappen. 

Reactie toevoegen

U bent hier