h

Begroting vastgesteld: Helmond kan het verschil blijven maken

12 november 2022

Begroting vastgesteld: Helmond kan het verschil blijven maken

Foto: SP

Na een marathonzitting van 13.00u tot 23.40u stemde een ruime meerderheid in met de begroting. Alleen Forum voor Democratie en Helder Helmond stemden tegen.

Een bijzondere begroting omdat het raadsbesluit niet alleen bestond uit het vaststellen van de begroting maar ook uit het instellen van het Noodfonds van €10 miljoen om de koopkrachtcrisis te bestrijden. Dit betekent dat de uitvoering van het maatregelenpakket Koopkracht direct van start kan gaan en veel mensen in Helmond deze winter nog kunnen rekenen op steun.

SP-wethouder de Vries: “Ik ben trots dat we in zo’n korte tijd een pakket samen hebben kunnen stellen wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen helpt in deze moeilijke tijd. Ik roep dan ook iedereen die hier recht op denkt te hebben op om een aanvraag in te dienen!”

SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi: “Ik ben ontzettend blij dat de begroting in grote meerderheid is aangenomen. En we voor een derde keer deel uit mogen maken van het bestuur. De afgelopen bestuursperioden hebben we de zaadjes geplant en de fundamenten gelegd voor een sociaal, inclusief en leefbaar Helmond. Deze eerste begroting is de vertaalslag van ons ambitieakkoord ‘Een sterker Helmond voor iedereen’. Een akkoord gebaseerd op de principes van Brede Welvaart. Een mooi akkoord waarmee we weer verder kunnen bouwen op de fundamenten die we de afgelopen jaren gelegd hebben. Helmond kan het verschil blijven maken! En tot onze grote vreugde zijn ook de door ons ingediende moties aangenomen. Hierdoor wordt de exploitatietermijn voor sociale huurwoningen van beleggers van 10 jaar naar 30 jaar verlengd. Én gaan we in navolging van Heerlen aan de slag om in Helmond een ‘Huis van het Recht’ op te richten. Al met al een lange vermoeiende dag maar wel een heel succesvolle dag.”    

Lees hieronder de volledige bijdrage van SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi:

Voorzitter, tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november van vorig jaar sloot ik af met de volgende woorden. “Voor de SP is het van groot belang dat de lange termijnvisie waar grote vraagstukken om vragen in een volgende periode niet, te niet gedaan worden. Wij willen graag de ingezette koers voortzetten en door ontwikkelen. Waarbij zorgvuldigheid boven snelheid gaat, de bron aangepakt wordt in plaats van dat er pleisters geplakt worden, de mens centraal staat en niet het systeem, te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. Dat is volgens de SP nodig om echt het verschil voor onze inwoners te maken. Na bijna 8 jaar meebestuurd te hebben kunnen wij concluderen dat we een mooie bijdrage hebben kunnen leveren aan een socialer, inclusiever en leefbaarder Helmond. Maar ook dat we zeker nog niet klaar zijn en ons graag ook in een volgende periode volledig willen inzetten om voor Helmond het verschil te kunnen blijven maken.” En voorzitter, deze woorden zijn dan ook voor ons het startpunt van de begrotingsbehandeling van vandaag.
Voorzitter, we leven in onzekere tijden, gaan van crisis naar crisis, het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest en de polarisatie neemt alleen maar toe. De waan van de dag regeert waarbij sensatie en ophef het wint van feiten en inhoud. Een ongewenste ontwikkeling waar niemand mee geholpen is en ook niet zal worden geholpen. Een ontwikkeling die op alle fronten gekeerd moet worden. Waar we ons allemaal verantwoordelijk voor zouden moeten voelen en dus ook op lokaal niveau. Voor de SP staan feiten en de inhoud altijd voorop en we willen ons daar niet van af laten leiden.
Voorzitter, veel zaken overkomen ons niet maar zijn het gevolg van politieke keuzes. Door het jarenlang gevoerde neoliberaal beleid waarbij het marktdenken heilig werd verklaard, de systeemwereld de boventoon voerde en iedereen zelf verantwoordelijk werd gehouden voor zijn of haar geluk, ervaren we nu wat de rekening daarvan is. Ook de politiek verantwoordelijken lijken eindelijk te beseffen dat er een andere koers gevaren moet worden. Dat de markt niet meer heilig is en het roer om moet om mensen onder andere bestaanszekerheid te kunnen geven en om tweedeling aan te kunnen pakken. Het werken aan “Brede Welvaart” vraagt dan ook om een andere kijk op onze economische groei. Voorzitter, dit alles vraagt om een koers waar we in Helmond al jaren op varen en waar de SP al jaren zijn steentje aan bijdraagt en op vertrouwd. Zoals ik vorig jaar terecht stelde zijn we zeker nog niet klaar om in Helmond het verschil te kunnen blijven maken maar laat deze begroting ons zien dat we de ingezette koers zeker blijven bevaren.
Voorzitter, om het tij te kunnen keren en het vertrouwen te herwinnen hebben we die “Andere overheid” nodig zoals omschreven in de inleiding van deze begroting. En zoals de SP al jaren oppert is het hierbij van het grootste belang om daarvoor als gemeente te werken vanuit de bedoeling. Waar wil iemand mee geholpen worden en wat is daar voor nodig. Hulpvragen niet langer bekijken vanuit de systeemwereld van een organisatie maar vanuit de leefwereld van de hulpvrager. Deze ontwikkeling is tot onze grote vreugde al in gang gezet in Helmond maar vraagt om een complete mindset en daarmee ook om de nodige tijd. Een lange adem die we nodig hebben om ipv pleisters te blijven plakken tot duurzaam, structureel beleid te komen. We moeten vertrouwen geven aan een experimenterende en lerende uitvoering en ons niet laten verleiden tot de waan van de dag door bij elk incident aan de bel te trekken en daarmee het beleid in twijfel trekken.
Voorzitter, maar om het verschil te kunnen maken met die “Andere overheid” mag en kan een maatschappelijk effectieve rechtspraak niet ontbreken. Vanuit onze aanpak in het sociaal domein weten we hoe belangrijk het is om de problemen van mensen in z’n geheel te bezien en aan te pakken. Maatschappelijk effectieve rechtspraak betekent dat je als Rechtspraak niet alleen juridische knopen doorhakt, maar vooral ook probeert de dieper liggende problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Én daarbij is het van groot belang dat juridische hulp laagdrempelig, niet te ingewikkeld en betaalbaar moet zijn. Samen met de PvdA hebben wij hier de motie Het Huis van het Recht voor opgesteld en dienen deze hierbij in.
Voorzitter, in Helmond hebben we gelukkig ondanks alle crisissen oog voor de lange termijn. Acute problemen oplossen, maar wel op zo’n manier dat het ook leidt tot structurele verbeteringen. Dé rode draad van deze begroting waar wij ons volledig in kunnen vinden. De afgelopen jaren stond in het teken van de coronacrisis en op dit moment bevinden we ons in een energie- én koopkrachtcrisis.
Voorzitter, daarom zijn wij als SP dan ook erg blij dat deze begroting gepaard gaat met een Koopkrachtfonds van maar liefst 10 miljoen euro. Een gigantisch bedrag waarmee we lokaal het verschil kunnen maken door extra ondersteuning te geven aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Terwijl we ons tegelijkertijd ook moeten beseffen dat we hiermee niet iedereen overeind kunnen houden. Het is daarom ook goed dat er samengewerkt is met partners uit de stad om tot concrete voorstellen te komen.

De nood is hoog en de SP is van mening dat deze voorstellen zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden, morgen dus als het aan ons ligt. Verder zijn wij van mening dat verdere aanspraak op dit fonds ook vanuit een samenwerking met alle mogelijke partners moet komen. Van onderop, vanuit de praktijk en leefwereld en niet vanuit de gemeenteraad. Maar ook om nog ruimte te houden voor het nodige maatwerk. Daarnaast blijven wij als SP strijden voor maatregelen en ondersteuning vanuit het Rijk. Ook voeren wij landelijk de strijd voor meer koopkracht. Op verschillende plekken in het land komen we samen om op te staan tegen de gestegen kosten. We bespreken wat we samen kunnen doen om te zorgen dat de kosten dalen en de lonen, de uitkeringen en de AOW stijgen. En volgende week, op 14 november, doen we dat in het Annatheater in Helmond. Waarbij ik vandaag van de gelegenheid gebruik wil maken om iedereen hier van harte voor uit te nodigen.
Voorzitter, ook één van de zaken die ons niet zomaar zijn overkomen is de wooncrisis. Geen natuurverschijnsel maar het resultaat van doelbewust politiek beleid. Onze volkshuisvesting is door de neoliberalen overgeleverd aan de markt. Ieder mens heeft recht op een gezond en betaalbaar huis, een huis is om in te wonen en is géén verdienmodel. Vooral beleggers en huisjesmelkers zijn de grote winnaars en profiteren van het feit dat onze volkshuisvesting verworden is tot een woningmarkt. In Helmond doen we al het één en ander om de markt te reguleren maar de SP zou daar graag nog iets aan toevoegen. Namelijk de exploitatietermijn van sociale huurwoningen verlengen van 10 naar 30 jaar. Daarom hebben wij samen met GL een motie opgesteld waarin onze motivatie en argumentatie hierover weergegeven wordt en dienen deze hierbij in.
Voorzitter, deze begroting is gestoeld op een visie die wij als SP kunnen omarmen en waarin wij onze eigen 3 kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, geborgd zien. Een visie waarbij “Brede Welvaart” net zoals in het ambitieakkoord het fundament is. Dat vraagt om een integrale aanpak en werkwijze, waarbij het ene vraagstuk moet helpen het andere op te lossen. Wij zien uit naar een begroting met een indeling die ook gebaseerd is op de principes van “Brede welvaart” en denken daar graag over mee.

En tot slot voorzitter, zijn wij verheugd dat we met deze begroting verder kunnen gaan met waar we de vorige periode mee afsloten. Namelijk, doorgaan met het verschil te blijven maken in Helmond en verder bouwen aan een socialer, inclusiever en leefbaarder Helmond.

Reactie toevoegen

U bent hier