h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

14.We betalen

Voor niets gaat de zon op: alles wat de gemeente doet kost geld. Dat geld brengen we met z’n allen op via de belastingen die we betalen. Wij staan voor deugdelijk financieel beleid. We geven niet meer uit dan er binnenkomt en zorgen daarmee dat de begroting jaarlijks sluitend is. Maar we staan ook voor onze inwoners. Wij zijn er door hen en voor hen. Voor hen investeren we in de stad, houden we voorzieningen overeind en regelen we alles wat nodig is om een stad te besturen. Kortom: wij zorgen er mede voor dat de samenleving blijft draaien. Ook voor hen met wie het (even) niet goed gaat. Juist voor hen willen we van toegevoegde waarde zijn, naast ze staan en ondersteuning bieden. En zijn we bereid hier ook de benodigde financiële middelen voor uit te trekken.

 

Gedaan!

  • De financiën van de gemeente staan al jaren onder druk. Toch is het ons gelukt om jaarlijks een sluitende begroting op te leveren. Hiermee voorkomen we provinciaal toezicht en houden we zelf regie op onze uitgaven.
  • We hebben de woonlasten (riool- en afvalstoffenheffing en OZB) voor inwoners de afgelopenjaren binnen de perken weten te houden: deze stegen niet harder dan de inflatie.
  • De verwerking van restafval wordt steeds duurder. Helmond loopt achter op het gebied vanafvalscheiding. Als er niets zou veranderen aan ons systeem, zouden de kosten voor iedere inwoner met 15% omhoog zijn gegaan. Daarom is besloten om diftar in te voeren: hoe beter afval gescheiden wordt, hoe lager de kosten zijn. Met dit systeem is een inwoner bij 6x aanbieden van de restafvalcontainer zelfs goedkoper uit dan voor de invoering. Met 9x aanbieden blijven de kosten ongeveer gelijk. En wie 14x per jaar zijn grijze container aan de straat zet blijft nog altijd onder de prijsstijging van 15% die bij ongewijzigd beleid door had moeten worden gevoerd.
  • Omdat luiers in Helmond niet apart verwerkt kunnen worden moeten deze bij het restafval in de grijze container. Hierdoor werden inwoners met kleine kinderen door de invoering van diftar harder getroffen. Voor hen is een aparte voorziening getroffen: luiers kunnen op specifieke punten in de stad gratis ingeleverd worden.

Te doen:

  • De uitvoering van onze taken binnen het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en participatie) staan financieel zwaar onder druk. Om te zorgen voor voldoende middelen, blijven we een stevige lobby richting het Rijk voeren.
  • Daarnaast houden we een gezonde financiële buffer om tegenvallers in het sociaal domein op te kunnen vangen.
  • De OZB verhogen we met maximaal de inflatie, tenzij we echt geen andere weg zien omdat anders op belangrijke voorzieningen in de stad bezuinigd moet worden. Een verhoging van de OZB is in dat geval de meest eerlijke keuze: de sterkste schouders dragen dan de zwaarste lasten. Eerst dienen echter alle andere mogelijkheden zorgvuldig bekeken en gewogen te worden.
  • Om de bouw van meer sociale huurwoningen mogelijk te maken, stijgt de grondprijs voorsociale huurwoningen met maximaal de inflatie.
  • We richten gemeentelijke aanbestedingen zo in dat ook kleine(re) ondernemers in kunnen schrijven en kans maken op gunning.
  • De financiële gevolgen van de maatregelen voor klimaatadaptatie worden waar mogelijkopgevangen binnen de rioolheffing.

U bent hier