h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

13.We besturen

We staan voor een transparant en integer stadsbestuur. Dat klinkt heel logisch, maar vraagt constante aandacht en onderhoud. Door dit regelmatig onderwerp van gesprek te maken in zowel raad als college, blijven we hier scherp op. In de gemeenteraad dient sprake te zijn van een open cultuur. In het belang van de stad moet alles gezegd en benoemd kunnen worden: op inhoud, niet op de persoon. We gaan respectvol met elkaar om. Inwoners betrekken we zoveel mogelijk bij politiek en beleid. Aan de voorkant, als plannen nog in de maak zijn, praten inwoners, wijkraden en andere betrokkenen mee en kunnen zij hun wensen, behoeften en bedenkingen inbrengen. En aan de achterkant, bij de daadwerkelijke besluitvorming in de gemeenteraad, kunnen mensen nog een finale boodschap meegeven. Uiteindelijk is het aan de raad zelf om een afweging van álle belangen te maken. Dit gebeurt altijd in de openbaarheid. Besloten vergaderingen vinden enkel bij uitzondering en onder strikte voorwaarden plaats.

 

Gedaan!

 • Inwoners worden betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in de stad, buurt of straat. Dit heet participatie en is van belang voor het draagvlak van plannen van de gemeente. Op deze manier is het centrumperspectief tot stand gekomen, zijn de plannen voor het Huis van de Stad opgesteld en hebben bewoners mee kunnen praten over herinrichting van hun straat. Participatie betekent echter niet dat we enkel doen wat gezegd wordt. Soms moet er een bredere afweging van belangen worden gemaakt en zal niet iedereen tevreden zijn over de uitkomst. In dat geval is het belangrijk dat met informatie en communicatie goed uitgelegd wordt hoe bepaalde keuzes tot stand zijn gekomen.
 • De stad wordt op transparante en integere wijze bestuurd. De gemeenteraad betrekt inwoners, belanghebbenden en experts bij belangrijke besluiten. Het presidium (de agendacommissie van de gemeenteraad) vergadert op ons aandringen openbaar. En het college van B&W legt verantwoording af over al haar uitgaven en declaraties.
 • Helmond was de afgelopen periode goed vertegenwoordigd aan verschillende landelijke tafels; via VNG en G40 werd meegepraat over onderwerpen die voor onze inwoners van belang waren. Met resultaat: de eerlijkere verdeling van de loonkostensubsidie in de participatiewet en de extra middelen voor jeugdzorg werden hier bewerkstelligd.
 • Sinds een aantal jaren heeft Helmond een jeugdraad en jeugdburgemeester. Zij praten mee over ontwikkelingen die zij van belang vinden voor de jeugdige inwoners van onze stad.
 • Er komt een nieuw gemeentehuis: het Huis voor de Stad. Het oude pand is gesloopt en enkele andere locaties zijn verkocht. Het Huis heeft twee doelen: aan de ene kant moet dit een fijne werkplek worden voor de ambtenaren, het bestuur en de politiek. Aan de andere kant wordt het letterlijk een huis waar inwoners, verenigingen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin samengewerkt kan worden. De bouw vindt kostenneutraal plaats, wat wil zeggen dat we jaarlijks niet méér uitgeven aan dit gebouw dan we in het verleden aan de verschillende bestaande locaties deden.

Te doen:

 • Wijkraden zijn een belangrijke gesprekspartner: zij vertegenwoordigen de wijk en weten als geen ander wat er speelt en leeft. De wijkraden worden meer als klankbord ingezet en betrokken bij belangrijke ontwikkelingen.
 • Ondermijning is zeer schadelijk voor de lokale democratie. Criminele invloed in de politiek en het stadsbestuur wordt daarom actief bestreden.
 • Integriteit van bestuurders en volksvertegenwoordigers staat hoog in het vaandel. Belangenverstrengeling wordt aangepakt en ook tegen de schijn van belangenverstrengeling wordt opgetreden.
 • Een goede ambtenaar is goud waard. We investeren in de kennis en kunde van onze gemeentelijke organisatie.
 • De digitalisering wordt in Helmond op unieke wijze aangepakt: de gemeente legt zelf een glasvezelnetwerk in heel de stad aan. Dit biedt veel meer dan alleen supersnel internet: het maakt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (mantel)zorg, beveiliging van woningen, verkeerslichten, openbare verlichting en veiligheid in de openbare ruimte mogelijk. Deze aanpak wordt doorgezet, zodat zoveel mogelijk inwoners worden aangesloten op dit netwerk.
 • In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap werken we ook aan digitale toegankelijkheid. De website van de gemeente Helmond verbeteren we en maken we toegankelijker voor alle doelgroepen.

U bent hier