h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

02.We leven samen

Helmond is meer dan de optelsom van 11 wijken, 1.328 straten en bijna 93.000 individuen. Helmond is een samenleving waar het voor iedereen prettig moet zijn om in te leven, te werken en te wonen. Helaas zien we grote verschillen: in armere wijken leven inwoners gemiddeld zes à zeven jaar korter dan in andere delen van de stad. Dit enorme verschil vinden wij onacceptabel. Iedere inwoner telt mee en doet ertoe, dus moet deze kloof worden gedicht en de tweedeling in onze stad worden aangepakt.

De leefbaarheid van de dagelijkse omgeving van mensen, de straten en buurten in de wijken, is hiervoor van groot belang. Deze omgeving nodigt uit tot ontmoeting, is toegankelijk voor iedereen en is schoon, heel en veilig. Bewoners voelen zich betrokken en medeverantwoordelijk en dragen hier samen met instellingen, verenigingen en andere partners in de stad aan bij.

Gedaan!

 • Om de tweedeling in onze stad aan te pakken, hebben we begin 2021 samen met het Elkerliek Ziekenhuis, werkgeversorganisatie VNO-NCW en Senzer een digitale conferentiegeorganiseerd met de titel: ‘Ruimte om te leven’. Hieraan hebben ruim 70 mensen in een brede samenstelling deelgenomen: van woningcorporaties tot grote werkgevers en van zorginstellingen tot ervaringsdeskundigen. Hier zijn concrete acties afgesproken hoe we in Helmond de tweedeling aan gaan pakken.
 •  Op basis van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap is, in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers uit de doelgroep, een actieplan gemaakt op het gebied van toegankelijkheid, communicatie en bewustwording.  
 •  Helmond gaf in vergelijking met steden van gelijke grootte relatief weinig geld uit aan veiligheid, bleek uit onafhankelijk onderzoek. Om dit recht te trekken en te kunnen blijven werken aan een veilige stad, is besloten het jaarlijkse budget op te hogen.
 • Daarnaast is jaarlijks extra geld uitgetrokken voor verkeersveiligheid, waarmee gevaarlijke plekken in onze stad aangepakt konden worden.
 •  Om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren zijn tijdelijke camera’s ingezet, bijvoorbeeld in de Heistraat en rond het Weverspark. Dit is altijd gepaard gegaan met menselijk toezicht: ook politie en boa’s zijn extra ingezet om criminaliteit en drugsoverlast aan te pakken.
 •  De ervaren overlast in de Heistraat gaf aanleiding om een integraal veiligheidsplan te maken.

 

Samen met betrokken ondernemers en inwoners is gekeken wat nodig is om de rust terug te brengen. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen, zoals het ‘s nachts afsluiten van het Weverspark door omwonenden en het aanpakken van de verkeersoverlast.
Er is niet alleen naar handhaving gekeken; ook preventie kreeg nadrukkelijk de aandacht met de inzet van jongerenwerkers.

 

Te doen:

 • We houden de verbinding die met de conferentie ‘Ruimte om te leven’ gemaakt is met al onze partners in de stad. Samen blijven we strijden om de tweedeling in onze stad kleiner te maken op alle fronten: gezondheid, inkomen, leefbaarheid, wonen en ga zo maar door. Helmond moet een stad zijn waar iedereen gelijke kansen en ruimte om te leven krijgt.
 •  We geven verdere invulling aan de afspraken die voortvloeien uit het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.
 • We accepteren geen enkele vorm van discriminatie en racisme en bestrijden dit actief, zoals op de werkvloer, op het sportveld en in de klas.
 • Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. We geven hen de ruimte en bieden ondersteuning waar nodig.
 •  Het aantal buurtpreventieteams is stabiel gebleven. In sommige wijken is een goede dekking, in andere wijken loopt de bereidheid om deel te nemen terug. We gaan in overleg met de initiatiefnemers en politie om te kijken hoe dit verbeterd kan worden.
 • Inzet van tijdelijke camera’s blijft mogelijk om overlast op straat aan te pakken. Deze worden echter alleen gebruikt als aanvulling op menselijk toezicht. Camera’s kunnen immers niet zelf ingrijpen.
 • In 2022 is de nieuwe wet Inburgering ingegaan. Gemeenten hebben met de komst hiervan meer regie gekregen bij de inburgering van inwoners. De taken die voortvloeien uit deze nieuwe wet pakken we samen met onze partners in de stad op, met als doel vluchtelingen en nieuwkomers op een goede manier te begeleiden en helpen hun plek te vinden in onze samenleving.
 •  Om drugsoverlast en daaraan gerelateerde criminaliteit aan te pakken, is uitbreiding van de hoeveelheid coffeeshops in Helmond bespreekbaar. Adviezen van de politie zijn hierin leidend.
 •  De coronacrisis heeft de schrijnende situatie van dak- en thuislozen en verwarde personen pijnlijk bloot gelegd. Dankzij de tijdelijke opvangvoorziening die door de gemeente is ingericht, zijn deze mensen en daarmee de problemen beter in beeld gekomen. Met deze kennis zorgen we voor een sluitend vangnet voor deze doelgroep, met perspectief op een zo normaal mogelijk leven.
 • Wijkhuizen zijn belangrijke voorzieningen: zij zijn de huiskamers van de wijken. We willen dat deze maximaal benut worden, ook in de weekenden en vakantieperiodes.

U bent hier