h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

04.We zorgen

Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving en een normaal sociaal leven kunnen leiden. Helaas heeft niet iedereen hierin gelijke mogelijkheden: in Helmond leven zo’n 4.100 gezinnen op sociaal minimumniveau en groeien 2.300 kinderen op in armoede. In een rijk land als Nederland is dit niet uit te leggen. Wij leggen ons hier dan ook niet bij neer en stellen alles in het werk om het leven van deze mensen en hun perspectief op een goede toekomst te verbeteren. Armoedebestrijding blijft hoog op de agenda staan, alsook schulddienstverlening. Financiële problemen zijn vaak geen bewuste keuze, maar een gevolg van nare omstandigheden. Mensen met schulden verdienen geen veroordeling, maar hulp.

Gedaan!

 • Om mensen met schulden snel te kunnen helpen en geen wachtlijsten te laten ontstaan, is jaarlijks 400.000 euro extra uitgetrokken voor schuldhulpverlening.
 • Er is gestart met de inzet van budgetbeheer en budgetcoaches. Deze helpen mensen grip krijgen op hun uitgaven. Dit kan schulden voorkomen en zorgen dat mensen na een schuldsanering weer zelfstandig verder kunnen.
 •  Het experiment om kleine schulden op te kopen is omgezet in vast beleid. Hiermee wordt een belemmering naar snelle schuldhulpverlening weggenomen.
 • Er is geëxperimenteerd met vroegsignalering: bij betalingsachterstanden wordt er snel een hulpaanbod gedaan. Inmiddels is vroegsignalering in heel de stad de norm.
 •  Ook in deze periode konden mensen beschikken over een inkomensverklaring van de gemeente, zodat zij om in aanmerking te komen voor voorzieningen niet iedere keer opnieuw hun hele hebben en houden op tafel hoefden te leggen.
 • Om in het kader van armoedebestrijding te zorgen dat zoveel mogelijk mensen worden bereikt, voorzieningen beter worden benut, het taboe wordt doorbroken en samenwerking tussen de vele goede initiatieven in de stad verder wordt verbeterd, is een armoederegisseur aangesteld.
 • Van het kindpakket, de voorziening voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, is het aanbod uitgebreid en het bereik fors gegroeid naar ruim 2.100 kinderen.- Tijdens de coronacrisis hebben we extra aandacht gehad voor mensen met een laag inkomen. Voor schoolgaande kinderen is voor laptops gezorgd, er werden gratis mondkapjes ter beschikking gesteld en we organiseerden 2x per jaar een kledingmarkt waar gratis kleding uitgezocht kon worden.

 

Te doen:

 • Ook de komende periode zorgen we dat mensen met schulden snel en goed worden geholpen. Hier trekken we extra middelen voor uit.
 • We verbeteren voorlichting en preventie om taboe en schaamte te doorbreken. Op scholen wordt extra aandacht gegeven aan het leren omgaan met geld.
 • De inzet van budgetbeheer en budgetcoaches wordt doorgezet en waar nodig uitgebreid.
 • Vroegsignalering blijft vast onderdeel van beleid en bouwen we verder uit.
 • We onderzoeken of de aanpak van schulden van de gemeente Utrecht ook in Helmond ingevoerd kan worden. Daar worden mensen met schulden sneller geholpen door schuldeisers af te kopen en wordt het schuldtraject ingekort van drie naar twee jaar.
 • De aanpak van de armoederegisseur wordt doorgezet, om zo meer bekendheid van en samenwerking tussen alle verschillende initiatieven in de stad te bevorderen.
 • We onderzoeken samen met ervaringsdeskundigen niet alleen wat nodig is om directe armoede aan te pakken en te voorkomen, maar ook wat nodig is om generatiearmoede te doorbreken.
 • De periode waarna je individuele inkomenstoeslag kunt krijgen via de bijzondere bijstand wordt verlaagd van 5 naar 3 jaar. Dit geeft mensen meer perspectief en ruimte om te leven.
 • De grens van de draagkrachtnorm wordt verhoogd van 120% naar 130%, zodat meer huishoudens geholpen kunnen worden.
 •  Het gebruik van het kindpakket bij Stichting Leergeld is groot: maar liefst 89% van de kinderen in armoede wordt bereikt. We gaan door met het kindpakket en proberen het bereik nog verder te vergroten, zodat zoveel mogelijk kinderen die hiervoor in aanmerking komen er ook gebruik van maken.

U bent hier