h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

05.We Leren

Goed onderwijs staat aan de basis van onze democratie. We leiden niet alleen op om te kunnenwerken en geld te verdienen; onderwijs draagt bij aan de algemene ontwikkeling van mensen. Iedereen verdient een eerlijke kans om kwaliteiten te laten groeien en daarmee een bijdrage te leveren aan de samenleving. Studeren is geen luxe, het is een goed recht voor iedereen: ook als je ouder of al jaren werkzaam bent. De maatschappij verandert snel en het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt hierbij aangesloten te blijven.

 

Gedaan!

 

 • Het Carolus Borromeus College en het Dr. Knippenbergcollege hebben de afgelopen jaren een nieuw gebouw gekregen. ‘De Knip’ is in de zomer van 2021 in gebruik genomen op Sport- en Beleefcampus De Braak.
 • Het Jan van Brabant College kampt met huisvestingsproblemen: het is niet duurzaam en toekomstbestendig. Verbouwen zou hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is besloten om ook voor hen te investeren in een nieuw pand. In 2023 en 2024 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen en in 2025 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe school.
 • In Rijpelberg zijn de schoolgebouwen verouderd en vindt een krimp plaats van het aantal leerlingen. Daarom wordt onderzocht of het realiseren van één gebouw (Brede School), waarin verschillende maatschappelijke functies samenkomen, een oplossing kan bieden voor de scholen. Hiermee wordt ook meteen een impuls gegeven aan de wijk.
 • De vraag naar technisch geschoold personeel is nog steeds hoog. Om te helpen aan deze vraag tegemoet te komen, zijn de afgelopen periode jaarlijks extra middelen uitgetrokken voor het techniek educatieprogramma.
 • Met het programma ‘Meer muziek in de klas’ krijgen alle Helmondse basisschoolkinderen structureel muziekonderwijs.
 • De maatschappij verandert steeds sneller. En daarmee ook ons werk: wat vandaag nog nieuw is, is morgen verouderd. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in een leven lang leren, zodat mensen de kans krijgen niet de aansluiting met de arbeidsmarkt kwijt te raken. In Helmond wordt op dit vlak al jaren succesvol samengewerkt met UWV, ROC Ter Aa en Senzer in het Leerwerkloket.
 • Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Daarom is voor deze groep studenten de studietoeslag verhoogd van 10% naar 25% van het bruto wettelijk geldende minimumloon.

Te doen:

 • Tijdens de coronacrisis heeft de economie een stevige klap gekregen. Een van de effecten hiervan is dat veel werkgevers terughoudend zijn geworden met het aanbieden van stages. Dit is ongewenst: stagelopen is een belangrijk onderdeel van een studietraject. Daarom willen we samen met scholen en werkgevers zorgen dat er de komende jaren weer voldoende stageplekken beschikbaar komen.
 • Helmond kent goede basisscholen en middelbare scholen. Maar voor wie verder wil studeren, biedt onze stad weinig mogelijkheden. Waar zich kansen voordoen, willen we graag opleidingen of onderwijsactiviteiten op HBO-niveau naar Helmond halen.
 • Om te zorgen dat iedereen mee kan komen in een samenleving die steeds digitaler wordt,zetten we in op versterking van digitale vaardigheden van ouderen en digibeten.
 •  Schooluitval kan vergaande gevolgen hebben voor de rest van iemands leven. We dringen dit verder terug, zodat meer jongeren een opleiding kunnen gaan volgen en ze daarmee een betere kans geven op een baan.

 

U bent hier