h

Meer geld nodig voor zorg

27 juli 2007

Meer geld nodig voor zorg

De gevolgen van de invoering van de WMO voor de thuiszorg zijn verontrustend. Dit blijkt uit de berichten uit het land over gedwongen ontslagen en het onder druk staan van de kwaliteit van de zorg.

In Helmond wordt het grootste deel van de thuiszorg uitgevoerd door Savant en in mindere mate Zorgboog. Savant heeft de medewerkers toegezegd dat dit jaar geen gedwongen ontslagen vallen. Daarvoor dient Savant haar reserves (AWBZ-reserve) aan te spreken. Maar dat is geen structurele oplossing. Het is nu ongewis wat het komende jaar gaat brengen.

Inmiddels is Helmond gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de huishoudelijk zorg voor volgend jaar. Het streven is dat begin september het bestek bekend gemaakt kan worden. De tarieven voor 2008 zijn dan bekend; instellingen kunnen inschrijven.

De tarieven die Helmond nu hanteert bedragen 20 euro per uur voor HV2-zorg en 15 euro voor HV1-zorg (poetsen). Algemeen worden deze bedragen als veel te laag beschouwd. Savant moet nu al tonnen toeleggen omdat de gemeente te weinig betaalt. Dat leidt vroeg of laat tot problemen zoals ook elders in het land. Om deze problemen te voorkomen zou de gemeente bereid moeten zijn om een reële prijs te betalen: 24 euro per uur voor HV2-zorg en 16 euro per uur voor HV1-zorg.

De huidige strenge (her) indicaties verminderen de kosten, maar zijn slecht voor de cliënten. Ze krijgen minder zorg en/of minder kwaliteit zorg: HV1-zorg (alleen maar poetsen) in plaats van de meer kwalitatieve HV2-zorg. Dit is ongewenst. Niet de portemonnee van de gemeente maar goede zorg hoort voorop te staan.

De verschuiving in de zorg naar de goedkoopste variant betekent daarnaast extra problemen voor de zorginstelling. Een overschot aan gekwalificeerde medewerkers dreigt, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan alfahulpen (niet gekwalificeerd) enorm toeneemt. Savant heeft de afgelopen periode 150 nieuwe alfahulpen moeten organiseren. Per 1 januari 2008 wordt de bulk van de (her) indicaties geëffectueerd. Dat betekent dat nog veel meer alfahulpen nodig zullen zijn. Het is maar de vraag of zoveel extra alfahulpen gevonden kunnen worden.

Helmond ontvangt 6,9 miljoen euro waarvan ongeveer 90% is bedoeld voor de huishoudelijk zorg. Het budget van het Rijk voor Helmond voor de huishoudelijke zorg bedraagt daarmee zo'n 6,2 miljoen euro. Het Rijk is niet bereid om met meer geld over de brug te komen. Volgens staatssecretaris Bussemaker moeten nu gemeenten en zorginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen.

VRAGEN

1. Deelt u onze mening dat hogere, reële tarieven nodig zijn om de zorginstellingen de geïndiceerde hulp adequaat uit te kunnen laten voeren? Bent u bereid deze hogere tarieven te hanteren bij het nieuwe bestek voor de komende periode?

2. Door de huidige strenge wijze van indiceren krijgt een grote groep cliënten nog maar eenvoudige HV1-zorg in plaats van voorheen de meer gekwalificeerde HV2-zorg. Hierdoor valt een deel van de zorg weg: aandacht voor de mens, sociale ondersteuning, vinger aan de pols houden (voorkomen van verwaarlozing / vereenzaming) en meer zaken. Deelt u onze mening dat deze verschraling van de zorg ongewenst is?

3. Het Rijk is niet bereid meer geld bij te leggen voor de WMO. De staatssecretaris is van mening dat de gemeenten en de zorginstellingen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Bent u bereid om indien noodzakelijk extra geld bij te passen ten einde goede zorg voor onze inwoners te garanderen? Of blijft u vasthouden aan beslispunt 6 dat vorig jaar door de raad is vastgesteld om niet meer geld uit te geven aan de WMO dan van het Rijk ontvangen wordt? Zo ja, ziet u andere oplossingen?

4. Hoe is de stand van zaken betreffende het onderzoek naar de voor- en nadelen van een systeem waarbij de huisbezoekende professional ook de indicatiestelling doet?

5. Het tevredenheidsonderzoek waarvan wij recent een rapport hebben ontvangen, is uitgevoerd begin april dit jaar. Deelt u onze mening dat dit onderzoek te vroeg is gehouden om een duidelijk beeld te kunnen krijgen, aangezien de bulk van de (her)indicaties nog geëffectueerd moet worden?

6. Kunt u aangeven hoe het staat met de wachtlijsten bij de aanvragen voor zorg bij De Zorgpoort en hoe het staat met de wachtlijsten bij het CIZ? Wat is de gemiddelde doorlooptijd?

Nathalie van der Zanden
SP-raadslid

Zie ook hier (over beslispunt 6)

Update: antwoord van het college

2007-07-27

U bent hier