h

VOORJAARSNOTA 2023 AANGENOMEN; ALLEEN FvD STEMDE TEGEN

7 juli 2023

VOORJAARSNOTA 2023 AANGENOMEN; ALLEEN FvD STEMDE TEGEN

Foto: SP

Gisteren besprak de gemeenteraad van Helmond de voorjaarsnota van 2023.Onze motie “Werven volgens de bedoeling” werd aangenomen met steun van alle partijen behalve de VVD. Wij zijn hier heel blij mee omdat deze motie een grote bijdrage kan leveren aan de veranderingen die nodig zijn om onze inwoners de juiste ondersteuning en hulp te kunnen geven.

Waarbij vertrouwen en doen wat nodig is leidend zijn. “Werken volgens de bedoeling” en een “Andere Overheid” vraagt om bepaalde kwaliteiten en vaardigheden zoals inlevingsvermogen en ervaringsdeskundigheid. Kwaliteiten en vaardigheden die niet altijd aangeleerd kunnen worden en waarbij opleidingsniveau ondergeschikt is. Fouten kunnen gemaakt worden maar moeten wel erkend én hersteld worden. Een organisatie die zich daar van bewust is en over een lerend vermogen beschikt kan het vertrouwen in de overheid herstellen en de kloof dichten.

Maar ook alle door ons mee ingediende moties werden met een ruime meerderheid aangenomen. Zoals onderzoek naar verruiming van het giftenbeleid, waardoor mensen in de bijstand jaarlijks 1800 euro aan giften mogen ontvangen. Ook komt er een onderzoek naar een uitstroompremie voor mensen die werken na langdurige bijstand. En we gaan onderzoeken of we kunnen starten met het toestaan dat mensen in de bijstand een bedrag mogen bijverdienen. Al met al een mooie opbrengst waarmee we het verschil voor onze inwoners blijven maken.

Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi.

Voorzitter: De behandeling van een voorjaarsnota of begroting blijft voor de SP toch vaak een moment van bezinning. Waar zijn we ooit begonnen, waar zijn we nu en waar willen we nog heen. Voorzitter: Zoals jullie allemaal weten is de SP in 2014, na een hele mooie verkiezingsuitslag, gestart met het mee besturen van deze stad.

Voor de SP een grote stap maar wel een stap waarbij we het verschil konden gaan maken. Met onze drie kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit onder de arm, vastberaden aan de slag om te bouwen aan een sociaal, inclusief en leefbaar Helmond.
Met oog voor de problemen van onze inwoners en hun leefwereld. We werden ook meteen geconfronteerd en verantwoordelijk gemaakt voor de taken die door de overheid destijds over de schutting gegooid werden. Namelijk de 3 decentralisaties in het sociaal domein.

Het doel, beleid dichter bij de inwoners brengen en zorg beter op de lokale behoefte afstemmen, was en is goed. Maar door de te snelle ondoordachte invoering en met de gepaarde bezuinigingen allesbehalve een gemakkelijke klus.
We begonnen aan een transformatie die zeer omvangrijk en complex was en nog steeds gaande is. Een transformatie die verhulde dat er een groot verschil was tussen de leefwereld van onze inwoners en de systeemwereld van de gemeente en instanties.
De SP heeft al snel ingezien dat dit euvel aangepakt moest worden en dat we moesten gaan werken volgens de bedoeling om onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. En ik weet nog dat toen ik het begrip “werken volgens de bedoeling” voor de eerste keer inbracht het leek alsof ik een andere taal sprak.
Men begreep echt niet wat wij daar mee bedoelden, maar de aanhouder wint en het werd uiteindelijk een begrip dat landde in de organisatie en nu door iedereen gedragen wordt.

Voorzitter: Een stad waar iedereen mee telt en mee kan doen was en is voor de SP nog steeds van groot belang. Ongeacht je afkomst, je geaardheid, je portemonnee, etc. Iedereen is van belang en doet ertoe. Eén van onze kernwaarden is gelijkwaardigheid, of je advocaat of zwerver bent mag geen verschil uitmaken. Iedereen moet binnen haar/zijn mogelijkheden mee kunnen doen. En het Stadsleerbedrijf blijft daar een prachtig voorbeeld van.
We wilden ook geen eigen schuld principe hanteren en zette in op het bespreekbaar maken van armoede en een andere kijk op hulp bij schulden.

Voorzitter: Om onze stad leefbaar en een fijne plek te laten zijn om te wonen was en is voor de SP de schaal van de wijk van groot belang.
Het wijkgericht werken is daar een gevolg van. Maar ook natuur en voldoende groen zijn voor ons van groot belang voor een leefbare stad. Werk maken van klimaatadaptatie, een prachtig stadspark, stimulering van groene gevels en daken zijn daar een paar voorbeelden van.

Voorzitter: Een kleine greep over hoe het ooit begon maar gezien de tijd wil ik door naar waar we nu zijn. Als SP stonden en staan wij voor structureel en duurzaam beleid. Waarbij de bron aangepakt wordt in plaats van pleisters plakken. Daarbij hoort een lange termijnvisie en een integrale aanpak.
Ook daar zijn we destijds mee begonnen. Wij zien nu een verdere doorontwikkeling op de vele beleidsterreinen en dat is goed en nodig. Waarvan de realisatie van de Time-Out voorziening maar 1 voorbeeld is, maar voor ons een hele cruciale. Wij zien ook dat het voor veel mensen moeilijk is om te begrijpen dat er een lange adem voor nodig is en het om geduld vraagt.
Ook blijkt het vaak moeilijk te zijn om de verbindingen te zien die gelegd worden tussen de verschillende domeinen en allerlei beleidsstukken. Oftewel het grote plaatje kunnen zien. Maar integraliteit blijft van cruciaal belang en het zou ons ontzettend helpen als Den Haag dit ook inziet en zelf ook integraal ging werken.
De koers die ooit ingezet is blijft en wordt verstevigd. Majeure projecten zijn in uitvoering en komen steeds dichter bij de eindstreep. Dat dit ook met tegenslagen gepaard gaat zien wij ook.
Dat brengt problemen en zorgen met zich mee en die moeten uiteraard besproken worden. Maar daarbij moeten we ook samen aan oplossingen werken.
Onze stad is niet gebaat bij halve projecten en een afrekencultuur.

Voorzitter: Beleid van onderaf, van binnen naar buiten, waarmee bedoeld wordt dat ambtenaren niet alleen achter hun bureau zitten maar actief de straat op gaan, zijn ook begrippen die hun weg hebben gevonden. Heel belangrijk om de veranderde rol van de overheid te kunnen waarmaken. Participatiebeleid kan dan ook niet ontbreken.
De SP is zeer tevreden hoe dit door de organisatie is opgepakt en dat er nu een volwaardig participatiebeleid is opgesteld. Beleid dat alle aspecten van participatie bevat, maatwerk en flexibiliteit beoogt én een lerend vermogen heeft. Er bestaat nu eenmaal geen blauwdruk voor participatie maar wij zijn van mening dat we met deze kaders heel ver kunnen komen.

Voorzitter: Maar waar willen we nog heen? Zoals gezegd is het voor de SP belangrijk om de ingezette koers te blijven volgen om te komen tot langdurig en structureel beleid. Toekomstbestendig en met oog voor de volgende generatie. We zien wel dat we met een capaciteitsprobleem te maken hebben. De SP is van mening dat we, als we iets doen, dit ook goed en zorgvuldig uitgevoerd moet kunnen worden. Wat betekent dat er zeer waarschijnlijk keuzes gemaakt moeten worden bij de behandeling van de begroting. Welke keuzes wij dan willen maken is nu nog niet te zeggen maar voor de SP staat wel vast dat wij niet aan investeringen binnen het Sociaal Domein gaan tornen.

Voorzitter: Voordat ik naar het afsluitende deel van onze bijdrage ga wil ik toch nog even een actuele vraag stellen. Zoals wij gisteren in het Eindhovens Dagblad konden lezen zit Stadstuin Helmond in de problemen. De SP is van mening dat Stadstuin Helmond van grote waarde is voor onze stad en dat noodgedwongen de deuren moeten sluiten, voorkomen zou moeten worden. De Stadstuin is inmiddels een crowdfunding gestart maar wij willen ook een oproep doen aan het college om het gesprek aan te gaan over de problemen en te bekijken of de gemeente iets kan doen. Is het college daartoe bereid? En zo ja, kan dit gesprek dan zo snel mogelijk gepland worden?

Voorzitter: Ik wil graag afsluiten met nog een grote wens. Onlangs heb ik kennis mogen maken met Geert. Zijn relaas heeft me geraakt maar ook geïnspireerd. Ik had het eerder over “werken volgens de bedoeling” een begrip dat in de organisatie geland is en leeft. Maar ook een begrip dat gepaard gaat met vertrouwen ipv wantrouwen. De SP omarmt het streven om die andere overheid te kunnen zijn. Een overheid die benaderbaar is, luistert en doet wat nodig is. We hebben ook steeds gezegd dat daar een cultuuromslag voor nodig is. Met het besef dat er fouten gemaakt kunnen worden maar die fouten wel erkend en recht gezet moeten worden én waaruit vooral lering getrokken moet worden. Alles staat of valt met bejegening en het vermogen om zich te kunnen verplaatsen in een ander. Dat vraagt om bepaalde kwaliteiten. Onze wens is dan ook dat de beschikking over de juiste vaardigheden en ervaring van groter belang is dan een diploma.
Geert is bewonderenswaardig want ondanks alles wat hem overkomen is koestert hij geen wrok. Hij heeft niet opgegeven maar is blijven strijden voor rechtvaardigheid. Door zijn vasthoudendheid is er nu wel naar hem geluisterd, zijn de fouten erkend en ook recht gezet. Daardoor kan hij het nu achter zich laten en zich weer op de toekomst richten. Én is hij zelfs bereid om door zijn ervaringen te delen, mee te werken aan het leerproces binnen de organisatie om de nodige cultuuromslag te kunnen maken. Een voorbeeld voor ons allen en mijn inspirator voor de motie waarmee ik mijn bijdrage wil afsluiten.

Reactie toevoegen

U bent hier