h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

10.We vervoeren

In het dagelijks leven verplaatsen we ons voortdurend: naar het werk, om een boodschap te doen of om familie te bezoeken. Mobiliteit van mensen is daarmee een essentieel onderdeel van onze samenleving. We maken dit mogelijk met goede wegen voor auto’s en vrachtwagens, zodat mensen makkelijk en snel kunnen reizen en bedrijven en winkels goed bereikbaar zijn. Met een deugdelijk openbaar vervoer, dat betrouwbaar is en alle wijken bedient: op de grote lijnen voor alle inwoners en op maat voor mensen die zelf slecht ter been zijn. En met veilige fietspaden, zowel binnen als buiten de stad, zodat een reëel alternatief voor de auto wordt geboden. We willen de overlast van verkeer in de stad hiermee zoveel mogelijk terugdringen. Innovatieve mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan het terugdringen van verkeershinder en uitstoot worden gestimuleerd.

 

Gedaan!

 • Er is volop geïnvesteerd in goede fietsverbindingen: zowel in de stad als naar de buurgemeenten. Zo is bij de Vlisco de Zwaaikom aangelegd: een nieuwe fietsbrug op de snelfietsroute naar Eindhoven. En tussen Helmond en Nuenen is een vleermuisvriendelijk fietspad geopend, door het Stiphoutse bos.
 • Er is een uitgebreide verkeersstudie gedaan naar de bereikbaarheid van onze stad. Hieruit komen twee varianten om de bestaande knelpunten te verbeteren: ofwel massaler over de Kasteel-Traverse rijden (eventueel via ondertunneling), ofwel over een nieuwe doorgaande route aan de zuidkant van de stad. In de komende periode moeten er keuzes in deze verkeersvisie gemaakt worden.
 • Voor de bereikbaarheid van het centrum is een nieuwe verkeersstructuur vastgesteld. Het kernwinkelgebied maken we aantrekkelijker door auto’s daar zoveel mogelijk te weren. Parkeren maken we mogelijk aan de randen van het centrum, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande parkeergarages. Onder het Piet Blomplein wordt de mogelijkheid van een parkeergarage onderzocht.
 • Helmond heeft met haar Automotive Campus smart mobility hoog in het vaandel: we passen slimme verkeerstechnieken, die daar ontwikkeld worden, toe in onze stad. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is Fabulos: een experiment met zelfrijdende minibusjes tussen de Automotive Campus en station Brandevoort.

Te doen:

 • We voeren de fietsagenda verder uit, zodat de wijken en onze stad goed en veilig bereikbaar blijven met de fiets. Om inwoners zoveel mogelijk te stimuleren met de fiets te gaan, blijven de fietsenstallingen in het centrum gratis toegankelijk.
 • Zoals omschreven in het centrumperspectief wordt de Kanaaldijk Noord-West, indien mogelijk, autovrij.
 • Helaas is de proef met kleine bussen op bestelling door de provincie stopgezet. Bravoflex was een alternatief voor de vaak lege bussen die rondreden. Alle wijken in Helmond verdienen een fatsoenlijk openbaar vervoer en daar blijven we bij de provincie als vervoersautoriteit aandacht voor vragen.
 • Goede bereikbaarheid van de stad is belangrijk voor onze inwoners, bedrijven, ondernemers en bezoekers. Om dit te bereiken gaan we voortvarend verder met het uitvoeren van de regionale bereikbaarheidsagenda. Een kleine of grote Ruit om Helmond en Eindhoven is daarmee overbodig. Deze kan ook niet rekenen op draagvlak vanuit de omgeving.
 • In plaats van meer asfalt zetten we vol in op nieuwe ontwikkelingen als deelmobiliteit en smart mobility. Enkel wanneer alle andere maatregelen onvoldoende zijn om verkeershinder en drukte aan te pakken, wordt gekeken naar uitbreiding van wegen.
 • De N279 wordt uitgevoerd conform afspraak met de provincie: ongelijkvloerse kruisingen, veilige oversteken voor fietsers, geen verdubbeling van het aantal rijstroken, een omleiding om Dierdonk om onze wijken te ontlasten en een maximum snelheid van 80 km/u.
 • Met vier treinstations wordt Helmond wat betreft het spoor goed bediend. Als er vaker treinen zouden rijden tussen Helmond en Eindhoven, zouden meer mensen kiezen voor dit alternatief voor de auto. We willen daarom dat de frequentie van het aantal stoptreinen omhoog gaat en dat de stations goed toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.
 • Overgangen over het spoor geven soms gevaarlijke situaties. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om er een aantal te laten vervallen en kijken hoe we de overige overgangen veiliger kunnen maken.

U bent hier