h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

11.We verduurzamen

We staan aan de vooravond van een grote omwenteling: in het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050 afgesproken. Dat is een forse opgave. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind, ook wel de energietransitie genoemd. Dit bereiken we op twee manieren: er moet duurzamer geproduceerd worden, en het verbruik moet verminderen. Het klimaat verandert: de zomers zijn heter, we kennen langere periodes van droogte en buien zijn heftiger, waardoor de wateroverlast toeneemt. Als stad alleen kunnen we de klimaatverandering niet oplossen. We kunnen er wel voor zorgen dat de overlast binnen de perken blijft: door te zorgen voor voldoende groen als opvangplek voor regenwater, minder stenen oppervlakten zodat water sneller de grond in kan trekken en riolen niet overbelast raken en meer bomen zodat schaduwrijke en koele plekken ontstaan.

Gedaan!

 

 • Helmond heeft haar bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Regionale EnergieStrategie (RES). Deze strategie beschrijft hoe de regio zal gaan bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Cruciaal voor het slagen van deze strategie is draagvlak onder de inwoners. Daarnaast dient de capaciteit op het elektriciteitsnet vergroot te worden, zodat er geen rem hoeft te komen op de aanleg van zonnepanelen op grote daken.
 • In het verlengde van de RES heeft Helmond de visie ‘zonnedaken en zonnevelden’ vastgesteld. Met deze visie wordt aangetoond dat er behoefte is aan zonnevelden, omdat er onvoldoende ruimte is op daken om de benodigde zonne-energie op te wekken. De visie beschrijft de mogelijke locaties, maar legt deze nog niet definitief vast. Dit vraagt afzonderlijke besluitvorming, in afstemming met de directe omgeving.
 • Met de inzet van klimaatcoaches worden concrete duurzaamheidsprojecten en gedragsverandering bij bedrijven gestimuleerd en kunnen inwoners zich laten informeren over duurzaamheidsmaatregelen.
 • Via het duurzaamheidsfonds heeft de gemeente de afgelopen jaren groene of duurzame initiatieven en projecten van inwoners gestimuleerd en gesubsidieerd. En met de duurzaamheidslening konden inwoners energiebesparende maatregelen in en aan de woning financieren, zoals zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp en dakisolatie.
 • Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering is een klimaatstresstest uitgevoerd. Dit heeft inzichtelijk gemaakt wat hitte, droogte en wateroverlast met de stad doet en wat de zwakke plekken zijn. Aan de hand van deze gegevens is in samenspraak met inwoners, bedrijven, ondernemers en de raad een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld met de titel ‘Vergroenen met gezond verstand’.
 • De stankoverlast in Brouwhuis heeft hoog op de agenda gestaan. Tot aan de Raad van State is gepleit om de kant van de bewoners te kiezen en Den Ouden strengere geurnormen op te leggen. Met succes: de mestverwerker moet de geuruitstoot omlaag brengen.

 

Te doen:

 • Om de energietransitie te laten slagen zijn nu maatregelen nodig die snel ingezet kunnen worden en die direct resultaten opleveren: het aanbrengen van zonnepanelen en het isoleren van woningen. Los van grotere maatregelen als windmolens en zonneparken moet hier direct werk van gemaakt worden, zowel bij bedrijven als woningen.
 • Omdat niet iedereen de financiële middelen heeft om dit te doen, is op ons aandringen een plan van aanpak energiearmoede opgesteld. Hierin staan maatregelen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen. Deze maatregelen gaan we de komende periode uitvoeren.
 • Stap voor stap maken we Helmond aardgasvrij. Nieuwbouwhuizen worden aardgasvrij gebouwd en voor bestaande woningen onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn. Het gasnet laten we intact, om toekomstige mogelijke oplossingen als waterstofgas niet onmogelijk te maken.
 • We gaan voortvarend aan de slag met de maatregelen zoals benoemd in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Klimaatbestendigheid is uitgangspunt voor de gemeente bij alles wat in de openbare ruimte wordt aangelegd en onderhouden. Bij de inwoners creëren we bewustzijn en draagvlak. Hiervoor gaan we concreet aan de slag met operatie Steenbreek: het stimuleren van onttegelen van tuinen om water beter weg te kunnen laten stromen, het subsidiëren van regentonnen om water op te vangen en het faciliteren van geveltuinen.
 • Geluidshinder van verkeer kan de gezondheid van mensen beïnvloeden. Er wordt een actieplan gemaakt om de geluidsbelasting op termijn terug te dringen.

U bent hier