h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

06.We werken

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en in staat zijn hier een bijdrage aan te leveren. Velen doen dat via werk, zowel betaald als vrijwillig. Niet voor iedereen is dit mogelijk. Voor sommigen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot of de drempel naar vrijwilligerswerk te hoog. Zij kunnen rekenen op hulp en begeleiding op maat, passend bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon. Mensen moeten een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Werk moet lonen: tegenover eerlijk werk staat een eerlijk loon. En als er geen eigen inkomsten (mogelijk) zijn, kan men rekenen op een deugdelijke inkomensondersteuning.

Gedaan!

 • De succesvolle aanpak van het Stadsleerbedrijf is vast onderdeel geworden in het aanbod van Helmond. Meedoen aan de samenleving is het belangrijkste doel: deelnemers zetten stapjes naar vrijwilligerswerk, een opleiding en soms zelfs een betaalde baan.
 • Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is samen met betrokken partners de pilot ‘iedereen mag meedoen’ opgezet. Met een persoonlijke benadering en aandacht voor het individu wordt gekeken of en hoe iemand weer stappen kan zetten naar een zinvolle dagbesteding.
 • Het werkbedrijf Senzer heeft zich opnieuw gepositioneerd. Werken volgens de bedoeling en de menselijke maat zijn uitgangspunt voor al het handelen. Hiermee is de aanpak gericht op de wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • We hebben na landelijke ophef over te strenge toepassing van regels succesvol gepleit voor meer maatwerk in de inkomensondersteuning. Helmonders in de bijstand mogen voortaan 1.200 euro aan giften ontvangen zonder gekort te worden op hun uitkering. En bij de toepassing van de kostendelersnorm moet voortaan de maximale wettelijke ruimte worden genomen om maatwerk toe te passen.
 • Wij maken ons al een aantal jaren hard voor een andere manier van financiering van de loonkostensubsidie. Dit is een belangrijk instrument om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen én te houden. Mensen die door hun situatie niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen kunnen met loonkostensubsidie vaak wel aan de slag. De kosten die we hiervoor maken worden echter niet een op een vergoed vanuit de participatiewet. Sterker: het is financieel aantrekkelijker om mensen in de bijstand te laten zitten, want daar staat wel een vergoeding tegenover. Deze perverse prikkel willen wij uit het systeem en daarom voerden we hier een stevige lobby op. En met succes: vanaf 2022 wordt de loonkostensubsidie doorberekend in de middelen die we van het Rijk krijgen.
 • Als eerste gemeente in Nederland heeft Helmond zich met een oproep aan Den Haag uitgesproken voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro.

 

Te doen:

 • Het Stadsleerbedrijf blijven we inzetten om mensen te ondersteunen en we gaan kijken hoe we de pilot ‘iedereen mag meedoen’ in kunnen passen in onze aanpak. Beide dragen bij aan het doel van de participatiewet: meedoen. En beide helpen mensen meer eigenwaarde en grip op het leven te krijgen.
 • Helmond blijft landelijk pleiten voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro.
 • De kostendelersnorm stellen we zoveel mogelijk buiten werking. Zo voorkomen we datmantelzorgers worden gestraft, jongeren onnodig op straat komen staan en dragen we bij aan de afname van de druk op de woningmarkt. Aantoonbaar misbruik of uitwassen worden aangepakt.
 • We wantrouwen onze inwoners niet. Daarom hoeven mensen in de bijstand geen verplichte tegenprestatie te leveren. We gaan juist naast ze staan om te kijken wat zij nodig hebben om weer aan de slag te kunnen.
 • We omarmen het landelijke initiatief van sociale ontwikkelbedrijven waarbij de ontwikkeling van mensen centraal staat en een veilige en beschutte werkplek kan worden geboden.
 •  Uitbuiting van arbeidsmigranten gaan we tegen. We voeren de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer) waar van toepassing in Helmond uit.

U bent hier