h

een lange voorgeschiedenis...

24 juli 2013

een lange voorgeschiedenis...

Over het plan van Helmond Sport voor een nieuw stadion.

 
Juli 2004

Helmond Sport beraadt zich al enkele jaren op de situatie. De club geeft het college van B en W eind 2004 een presentatie. Ruwe Putten is als locatievoorbeeld genoemd. Het stadion wordt gecombineerd met andere op buitenleisure gerichte activiteiten.

 
Mei 2005

Een rapport van Jones Lang LaSalle opgesteld in opdracht van Stam + De Koning Vastgoed BV wordt aan het college gepresenteerd. Vijf locaties zijn nader onderzocht. De twee randstedelijke locaties (Ruwe Putten en Berkendonk) komen als beste twee uit de studie. Een ambtelijke werkgroep vindt dat Suytkade onterecht niet goed uit de verf komt.

 
September 2005

Het college geeft Suytkade de voorkeur boven andere locaties. Dit naar aanleiding van een nadere globale gemeentelijke studie waarbij is gekeken naar rijksbeleid (nota ruimte), provinciaal beleid (streekplan) en gemeentelijk beleid (algemeen structuurplan en leisure beleid). Alleen op Suytkade en Berkendonk kan snel een stadion worden gerealiseerd. Het college is geen voorstander van grootschalige herontwikkeling van De Braak is en zij heeft bedenkingen bij de financiële haalbaarheid van de plannen. Helmond Sport dient financiële haalbaarheid aan te tonen alvorens het college de vraag omtrent de besteding van de herontwikkelingsgelden van De Braak aan de raad wil voorleggen. De gemeenteraad is middels een raadsinfobrief op de hoogte gesteld van bovengenoemd collegestandpunt.

 
November 2005

Met de Oostappengroep wordt een intentieovereenkomst getekend over de toeristische recreatieve ontwikkeling van Berkendonk. In de bijgevoegde aanvullende overeenkomst is overeengekomen dat Helmond en Oostappen Groep bereid zijn om, als de stichting Belangen Helmond Sport hierom vraagt, medewerking te verlenen aan een onderzoek inzake een nieuw stadion op Berkendonk.

 
Maart 2006

Op 7 maart zijn de raadsverkiezingen. Het college bestond uit CDA (2 wethouders), VVD (1 wethouder), SDOH (1 wethouder) en GroenLinks/D66 (1 wethouder).
Nu treedt een nieuw college aan: CDA (2 wethouders), PvdA (2 wethouders) en VVD (1 wethouder). Er wordt een nieuw collegeprogramma opgesteld. Daarin staat over Helmond Sport: Wij verlenen medewerking aan (ver)bouwplannen voor een nieuw stadion voor Helmond Sport, elders in de stad mits dit geen geld uit de gemeentebegroting vraagt.

 
April 2006

Helmond Sport biedt de gemeente het rapport 'Verplaatsing stadion De Braak, Een dringende noodzaak..." aan. In dit rapport weegt zij de locatie Suytkade en Berkendonk tegen elkaar af. Conclusie is dat een binnenstedelijke variant niet voldoet aan hun eisen (geen ruimte voor een trainingsaccommodatie) en te weinig problemen oplost (parkeren, veiligheid en bereikbaarheid). Helmond Sport spreekt uit dat Suytkade niet voldoet aan de eisen. Voor wat betreft de financiële haalbaarheid is echter geen duidelijkheid ontstaan.

 
Augustus 2006

Het college buigt zich opnieuw over het verzoek van Helmond Sport om mee te werken aan de ontwikkeling van Helmond Sport. Expliciet wordt gekeken naar de mogelijkheid om de problemen op te lossen op de Braak.
De conclusie van het college is dat het weliswaar mogelijk is om op De Braak een deel van de problemen op te lossen maar dat hier een aanzienlijk financieel probleem zal ontstaan als gevolg van het ontbreken van gelden die vrijkomen door herontwikkeling. Het college stuurt Helmond Sport een brief waarin zij haar standpunt als volgt verwoord:
1. De Braak blijft als sportpark bestaan met een substantiële hoeveelheid amateurverenigingen. Voor herontwikkeling dient gerekend te worden met een ruimte die maximaal ca. 6,5 ha. beslaat.
2. Planologische medewerking zal door het college worden verleend als de haalbaarheid van het initiatief in voldoende mate wordt aangetoond en er voor zowel de bestaande als de nieuwe locatie een acceptabele oplossing/inpassing voorhanden is.
3. Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan is het vervolgens aan de gemeenteraad te besluiten om de netto opbrengst van de herontwikkeling van De Braak aan te wenden voor het realiseren van een nieuwe stadion.
De gemeenteraad is middels een raadsinfobrief op de hoogte gesteld van bovengenoemd collegestandpunt.

 
November 2006

Helmond Sport brengt samen met Stam + De Koning een nader rapport uit (Helmond Sport naar een nieuwe accommodatie) waarin een financiële onderbouwing van een aantal scenario's verder is uitgewerkt. Het gaat om verplaatsingsvarianten naar Berkendonk waarbij één of meer amateurverenigingen mee verhuizen. In een brief van 30 november 2006 aan Helmond Sport heeft het college laten weten dat er naar inzicht van het college (voor zover op dat moment te beoordelen) een optie is gepresenteerd die past binnen de kaders die het college in haar brief van augustus 2006 heeft geformuleerd. Daarbij is nog een expliciete verwijzing gemaakt naar het beleid van de gemeente om buitenleisure in Berkendonk te concentreren.

 
December 2006

Helmond Sport heeft in een presentatie aan de leden van de gemeenteraad haar bevindingen gepresenteerd ten aanzien van de haalbaarheid van verplaatsing naar Berkendonk.

 
Januari 2007

Tijdens een discussie in de raadscommissie RF over De Groene Peelvallei in relatie tot de ontwikkeling van Berkendonk geeft een aantal commissieleden aan Berkendonk niet te zien als een toekomstige locatie voor een stadion van Helmond Sport. Ook moet nog een besluit worden genomen over de gelden die vrijkomen door gedeeltelijke herontwikkeling van De Braak. Helmond Sport geeft per fractie nadere uitleg over de plannen die zij hebben ten aanzien van Berkendonk Helmond Sport geeft in een brief aan de gemeente aan dat het bestuur van de stichting Belangen Helmond Sport en het bestuur van de BVO Helmond Sport de locatie Suytkade geen optie vinden voor een nieuw stadion. Tevens geven zij aan dat een oplossing door een herschikking op De Braak te maken volgens hen ook niet haalbaar is.

 
Februari 2007

Bij een vervolgdiscussie in de raadscommissie RF over De Groene Peelvallei wordt door een aantal fracties aangegeven dat de afwegingen rondom een nieuwe accommodatie van Helmond Sport in een brede context geplaatst moeten worden. Niet alleen de locatie Berkendonk moet hierbij betrokken worden maar ook de overige locaties.

(Bron van dit overzicht t/m februari 2007: kadernotitie Helmond Sport dd februari 2007.)

 
Maart 2007

In de raadsvergadering van 6 maart dient de VVD een voorstel in. Het luidt: verzoekt het college bouwsteen 3 zodanig te wijzigen dat ontwikkelingen m.b.t. Helmond Sport niet geblokkeerd worden door de zin dusdanig te wijzigen/aan te vullen met: "zonder dat ontwikkelingen op dit gebied, zoals stadion Helmond Sport, geblokkeerd worden." Het VVD-voorstel wordt met 20 tegen 13 stemmen verworpen.

 
April 2007

De raad bespreekt de kadernotitie en voorstel 34 dat luidt: Het sportcomplex de Braak wordt als primaire oplossingsrichting uitgewerkt tot de realisatiefase.
Het voorstel wordt met 20 tegen 15 stemmen aangenomen. CDA, PvdA,GroenLinks en SP stemmen voor, VVD, SDOH, HH, HB, D66, HA en fractie de Voogd
stemmen tegen.

 
Januari - februari 2008

De uitkomst van het onderzoek (voorstel 34) wordt gepresenteerd. Het huidige stadion wordt gehandhaafd, maar met verbeteringen. De gemeente steekt 2,4 miljoen in veiligheid en betere bereikbaarheid mits Helmond Sport zelf ook investeert (1,5 miljoen). Helmond Sport reageert op 15 januari met een brief waarin het plan wordt afgewezen. Opmerkelijk is de bereidheid die uit de brief spreekt om te berusten in de keuze voor De Braak als locatie. Maar dan wel met een nieuw stadion "op basis van een multifunctionele formule".
En verder: "Dit sluit ook aan bij de woorden van wethouder Stienen, onlangs in het Eindhovens Dagblad, om op de Braak een topsportklimaat te realiseren. Door bijvoorbeeld, zoals in de notitie van B en W op pagina 9
staat, synergievoordelen op te zoeken tussen zwembad, sporthal en voetbalstadion." Dit zijn opmerkelijke woorden omdat precies dat plan
later in september wordt gepresenteerd, maar dan bepaald niet kan rekenen op instemming van Helmond Sport. Lees de brief. Op 19 februari wordt het voorstel om het huidige stadion te handhaven (met verbeteringen) besproken in de raadscommissie RF. Alleen SP en GroenLinks steunen het voorstel en dat is nog steeds hun positie. De rest van de politiek inclusief nu ook het CDA kiest voor een nieuw stadion. Het startschot voor het onderzoek van wethouder Stienen naar de sportboulevard op De Braak is gevallen.

 
September 2008

Wethouder Stienen presenteert het onderzoek naar de sportboulevard op de Braak. Enkele dagen later op een persconferentie presenteert Helmond Sport een eigen onderzoek. Deze verdeeldheid maakt dat de discussie in de raad alle kanten op schiet. Lees Discussie over stadion Helmond Sport schiet alle kanten op.

Het gemeentelijk onderzoek

Helmond Sport hecht in haar onderzoek grote waarde aan Ruwe Putten als locatie. De club denkt het financiële plaatje inclusief grond met een oppervlakte van 14 ha rond te krijgen. Voor de grond wordt uitgegaan van een prijs van 15 euro per vierkante meter. Volgens het onderzoek van Helmond Sport is de grond in handen van particulieren. 15 euro per vierkante meter is een bijzonder lage prijs voor wat ooit bouwgrond moet worden. Om prijsopdrijving te voorkomen is het niet ongebruikelijk om in een vroeg stadium afspraken met grondeigenaren te maken. De vraag komt op of Helmond Sport zulke afspraken al heeft. Mario Captein van Helmond Sport verklaart desgevraagd dat dit niet het geval is.

 
Oktober 2008

In de raadsvergadering van 7 oktober wordt het voorstel aangenomen om de sportboulevard "in de ijskast te zetten" in afwachting van een reactie van Helmond Sport. De club meldde eerder een "verdiepingsslag" te willen maken op haar eigen onderzoek, maar in het Eindhovens Dagblad van 8 oktober zegt bestuurslid Jan van der Zanden daarvan nu af te zien. Er is een patstelling. Het dossier Helmond Sport lijkt vastgelopen.

De KNVB doet onderzoek naar een fusie van Helmond Sport met FC Eindhoven, zo melden de media. Tegelijk brengt de PvdA een nieuw standpunt naar buiten. De partij gaat nu voor Ruwe Putten als toekomstige locatie voor Helmond Sport. Plus een interview met Theo van Kroonenburg in het AD.
,,Maar er kwam een nieuw college. Dat liet ons nu weten dat er een stadion gebouwd kan worden op de huidige locatie. Dat kost de gemeente 45 miljoen euro, zo is berekend. Geld waar wij nooit om hebben gevraagd, wij wilden het stadion zelf financieren en situeren aan de rand van de stad. Maar de wethouder zei: "We bouwen op de huidige locatie of het gaat niet door". Wij vinden bouwen op de huidige locatie de op één na beste optie. De raad heeft daarop besloten dat alle plannen voorlopig in de ijskast gaan." Zie hier.

In een opiniestuk in het ED melden de supportersverenigingen niks te zien in een fusie tussen Helmond Sport en FC Eindhoven.

Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) stuurt een brandbrief. Naar aanleiding van een steeds sterker wordende stroom geruchten en naar aanleiding van de berichten in de publiciteit over een mogelijk stadion voor Helmond Sport bij Berkendonk, wil de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) middels deze brief een dringend beroep doen op de politiek om het oosten van Helmond serieus te nemen en het idee voor een stadion op Berkendonk definitief naar de prullenbak te verwijzen.

31 oktober - Op de website van Helmond Sport verschijnt het bericht dat de club en wethouder Stienen overleg hebben gehad. "Samen zijn zij tot de conclusie gekomen dat dit feitelijk betekent dat slechts één locatie dan hiervoor in aanmerking komt namelijk de locatie Berkendonk." Het bericht (pdf-bestand).

 
November 2008

Op 6 november bespreekt de gemeenteraad de begroting voor het komend jaar. Wethouder Yeyden meldt dat in december het plan Groene Peelvallei (waarin Berkendonk) wordt gepresenteerd. In het plan is géén rekening gehouden met een eventuele komst van Helmond Sport naar het gebied. De planning is om de raad begin januari 2009 het definitieve besluit te laten nemen over de Groene Peelvallei. Deze planning strookt niet met het onderzoek van Helmond Sport naar Berkendonk en waaraan wethouder Stienen zich heeft gecommitteerd. Volgens de wethouder heeft Helmond Sport een termijn van vier maanden gevraagd voor het onderzoek. Het commitment aan dit onderzoek van wethouder Stienen blijkt een eenmansactie. Op vragen van de SP antwoordt hij: "Ik heb het college geen uitspraak willen ontlokken." Het Eindhovens Dagblad schrijft: Helmondse coalitie kraakt.

 
December 2008

Het plan voor de Groene Peelvallei (nota van uitgangspunten) is gepresenteerd. "Vooralsnog" is geen rekening gehouden met een stadion voor Helmond Sport. Volgens burgemeester Daandels van Deurne en wethouder Stienen hoeft een stadion het plan niet in de weg te staan. Op maandag 1 december werd het plan gepresenteerd op de klankbord-bijeenkomst Rijpelberg. Er klonk veel protest tegen de mogelijke komst van een stadion op Berkendonk. Lees verder.

 
April 2009

Helmond Sport heeft een notitie geschreven (pdf-bestand) en aangeboden aan de gemeente. Conclusie van de voetbalclub: een nieuw stadion op Berkendonk is haalbaar. Op 3 april heeft het college het rapport naar buiten gebracht. Positief staan tegenover nieuwbouw op locatie Berkendonk. Aldus luidt het voorstel (pdf-bestand) aan de gemeenteraad. Dat voorstel wordt niet gesteund door de twee PvdA-wethouders (pdf-bestand), maar zij zijn een minderheid in het college. Als de gemeenteraad instemt, is vervolgonderzoek nodig. Het college heeft randvoorwaarden opgesteld (pdf-bestand) waaraan voldaan moet worden. Op 14 april bespreken de
raadscommissies het voorstel, op 12 mei hakt de gemeenteraad de knoop door.

 
Mei 2009

In de raadsvergadering van 12 mei geeft een meerderheid het groene licht voor een stadion op Berkendonk. Vervolgonderzoek van Helmond Sport moet de financiële haalbaarheid uitwijzen.

 
November 2009

Volgens de stuurgroep "Stadion Berkendonk", waarin de gemeente Helmond, Helmond Sport en de Stichting Belangen Helmond Sport, ondersteund door Hypercube, vertegenwoordigd zijn, is het financieel economisch verantwoord is om tot realisatie van een stadion over te gaan. "Het proces wordt voorjaar 2010 afgerond met de politieke besluitvorming." Lees meer (pdf-bestand).

 
Juli 2010

Dinsdag 6 juli. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college om Helmond Sport opnieuw te steunen, nu met een lening van acht ton. De overgrote meerderheid van de raad stemt in, alleen SP en Helmond Aktief wijzen het voorstel af. Lees meer In november 2009 is aangekondigd dat "het proces (om te komen tot een stadion op Berkendonk) voorjaar 2010 wordt afgerond met politieke besluitvorming". Waarom is dat niet gebeurd, vraagt SP-fractievoorzitter Erik de Vries? Antwoord wethouder: het ligt juridisch erg ingewikkeld vanwege Europese regels.

 
Maart 2011

24 maart 2011. Helmond Sport plaatst bericht op de website "dat de plannen voor een nieuwe locatie voor het stadion in een stroomversnelling zijn geraakt". 1 april grap of serieus? (plaatje)
Bij de wedstrijd Helmond Sport - FC Emmen op 1 april werd een folder uitgedeeld: het was een 1 april grap.

 
Mei 2011

Een nieuw stadion voor Helmond Sport op Berkendonk begint concrete vormen aan te nemen. Tijdens onze vergadering van hedenmorgen hebben wij met het bestuur van de club en een groep investeerders onder leiding van Willy van de Kerkhof hierover in grote lijnen overeenstemming bereikt. Aldus het bericht dat de gemeente Helmond en Helmond Sport op 24 mei de wereld insturen.
Uit het Eindhovens Dagblad: Oud-voetballer Willy van de Kerkhof stelt dat een bedrag van vijf tot zeven miljoen
voldoende is. Hij is de kartrekker voor het nieuwe voetbalstadion namens de investeerders.
Een dag later wordt het bericht gecorrigeerd. Stadion duurder dan zeven miljoen. Raadsvergadering 31 mei: SP-fractie stelt mondelinge vragen, maar krijgt weinig antwoorden. Lees: wethouder opmerkelijk optimistisch.

 
Juni 2011

In de vergadering van de commissie RF van 14 juni komt een ambtelijke reactie op de Structuurvisie Groene Peelvallei ter sprake. Ten aanzien van de mogelijkheid die u biedt om in de betreffende zone het Stadion Helmond Sport te ontwikkelen, constateren wij strijdigheid met het provinciale beleid in de Verordening. Lees hier (pdf-bestand).

 
Juli 2011

"Eerste schetsen nieuwe Helmond Sport-stadion op Berkendonk." Aldus het persbericht (pdf-bestand) dat Willy van de Kerkhof, Helmond Sport en gemeente op 21 juli uitbrengen.

 
November 2011

Plan stadion komt februari 2012 in de commissie en in maart 2012 in de gemeenteraad, verwacht wethouder Stienen (pdf-bestand).

 
Januari 2012

Het is een losse gedachte van directeur Arjan Verhoeven van Helmond Sport maar één met een serieuze ondertoon: "Als Berkendonk afvalt, waarom zouden we dan niet kijken naar de mogelijkheid om één stadion te bouwen voor twee clubs? Helmond Sport en
FC Eindhoven liggen hemelsbreed vijftien kilometer van elkaar. Beide willen een nieuwe accommodatie. Wat is er op tegen om in Brandevoort een multifunctioneel stadion te bouwen waarin wekelijks wordt gevoetbald?"
Uit: Eindhovens Dagblad (pdf-bestand) plus enkele andere artikelen.

 
Februari 2012

Dinsdag 14 februari: Helmond Sport wil deze week duidelijkheid over de financiers van het nieuwe stadion op Berkendonk. Komt die duidelijkheid er niet (met handtekeningen!) dan wordt gebroken met Willy van de Kerkhof. Lees dit (= plaatje) en ook dit (pdf-bestand).

De bouw van een nieuw voetbalstadion van Helmond Sport op Berkendonk is een stap dichterbij gekomen. De Stichting Belangen Helmond Sport, projectontwikkelaar Volker Wessels en een groep financiers rond Willy van de Kerkhof zullen nog deze week een intentieovereenkomst tekenen. Eindhovens Dagblad 28 februari 2012 (pdf-bestand)

 
Maart 2012

Willy van de Kerkhof streeft ernaar dat het nieuwe stadion in Berkendonk medio 2014 in gebruik wordt genomen. Hij heeft de financiering voor het twaalf miljoen euro kostende project rond. Wie de geldschieters zijn, wil hij niet zeggen. Lees ED van 2 maart 2012 (pdf-bestand).

 
April 2012

27 april - Helmond Sport heeft een nieuw bestuur. Uit het Eindhovens Dagblad: "B en W zagen liever mensen in het bestuur die meer binding hebben met het bedrijfsleven, kreeg Antoinette Knoet-Michels in februari te horen tijdens een evaluatiegesprek." Lees meer (pdf-bestand).

 
Mei 2012

De Spaans-Belgische investeerder Eitsa wil op Berkendonk een multifunctioneel stadion bouwen voor voetbal en een groot aantal andere sporten. Aldus Willy van de Kerkhof. Maar twee dagen later meldt Jan van
der Zanden, van het consortium waarin de stichting Belangen Helmond Sport, projectontwikkelaar Volker Wessels en financiers samenwerken, dat Van der Kerkhof voor zijn beurt praat. Bron: het Eindhovens Dagblad 26 en 28 mei (pdf-bestand).
Vervolg: wethouder wist van niets (pdf-bestand).

 
Juli 2012

Het avontuur met investeerder Eitsa gaat niet door, meldt het Eindhovens Dagblad (pdf-bestand).

 
November 2012

Op donderdag 8 november bespreekt de gemeenteraad de begroting van 2013. De SP-fractie overweegt een motie over het stadion van Helmond Sport in te dienen. Maar de motie is onnodig, want wethouder Stienen is het met de SP eens dat het allemaal wel erg lang duurt en dat er garen op de klos moet komen.
Motie Constaterende dat: Na jaren van zoeken en plannen maken er nog steeds niets concreets op tafel ligt wat betreft een nieuw stadion voor Helmond Sport,
Draagt het college op om: - Helmond Sport te verzoeken voor het eind van dit jaar te komen met een uitgewerkt plan en onderbouwde financiering, zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen,
- Indien hieraan niet tegemoet wordt gekomen,
met Helmond Sport te gaan spreken over herontwikkeling van de Braak en niet langer medewerking te verlenen aan de realisatie van een
nieuw stadion op Berkendonk.

 
December 2012

Brief van PvdA en SP aan de wethouder. Hamvraag: wordt er nog een knoop doorgehakt? Reactie wethouder Stienen: de bal ligt bij Helmond Sport, ik noem geen termijnen meer.

 
Maart 2013

Politiek gerommel over stadion Helmond Sport. Aldus de kop boven een artikel in het Eindhovens Dagblad van 25 maart. Citaat: "De fractievoorzitters Ellen Niessen (VVD) en Berry Smits (HB) schreven een pittige brief aan CDA-fractievoorzitter Thijs van Wetten: het CDA diende zich te houden aan het coalitieakkoord uit 2010. Daarin staat dat er een stadion op Berkendonk zou moeten komen. Met wethouder Stienen (CDA) als kartrekker zou dat niet meer lukken. Hij zag er zelf geen heil meer in en de persoonlijke verhoudingen met het consortium waren te zeer beschadigd.
Tielemans (SDOH, recreatie) en Van den Heuvel (D66, sport) gaan nu de gesprekken met het consortium heropenen, met het doel op korte termijn duidelijkheid te scheppen."

SP en PvdA willen interpellatiedebat over stadion Helmond Sport.

 
April 2013

Raadsvergadering 9 april: SP en PvdA houden een interpellatiedebat. Doel: duidelijkheid krijgen over het stadion van Helmond Sport. Maar een raadsmeerderheid wilde daar niet aan en vindt dat het college nog enkele maanden de gesprekken moet voortzetten. De finale is nu vastgelegd op 25 juni. Lees meer.

 
Mei 2013

Een supermarkt is nodig om het stadion op Berkendonk financieel haalbaar te maken, vindt Helmond Sport. Winkeliers in de directe omgeving vrezen de komst van zo'n supermarkt. Ze hebben adviesbureau Kardol opdracht gegeven om de gevolgen voor de wijkwinkelcentra en de leefbaarheid van de wijken uit te zoeken. De hoorzitting die de gemeente organiseert op 29 mei in het kader van de voorjaarsnota, wordt door de
winkeliers te baat genomen om hun zorgen kenbaar te maken.

 
Juni 2013

- Donderdag 13 juni: het college legt de gemeenteraad een notitie plus onderzoeksrapport voor. Dit ter voorbereiding van een raadsbesluit op 25 juni.
Dan moet conform afspraak definitief de knoop worden doorgehakt over het stadion op Berkendonk. Het college zegt "nu" geen standpunt in te nemen, maar deed dat eerder wel. Lees verder...

- Uitkomst gecombineerde commissievergadering dinsdag 18 juni: Kans stadion op Berkendonk erg klein.

- Uitkomst raadsvergadering 25 juni: Berkendonk blijft in beeld voor stadion

- Zaterdag 29 juni. Eigenaar/directeur Maarten van Kempen komt met het bericht dat Fitland een stadion in de nieuwbouwwijk Suytkade langs de insteekhaven wil bouwen. Het zou een van de twee nieuwe initiatieven
zijn waarvan wethouder Stienen melding maakte in de raadsvergadering van 25 juni.

 
Oktober 2013

Het consortium dat een nieuw stadion voor Helmond Sport wil realiseren heeft zichzelf opgeheven. Aldus meldt het Eindhovens Dagblad van 8 oktober. "De initiatiefnemers voor een nieuw stadion op Berkendonk leggen het hoofd in de schoot."

 
December 2013

Stadion Helmond Sport komt niet op Berkendonk. De gemeente en de club richten zich in de gesprekken op twee opties: Suytkade of De Braak. Aldus meldt het Eindhovens Dagblad op 18 december.

 
Februari 2015

Dit blijft nog jaren de thuisbasis van Helmond Sport, antwoordt voorzitter Philippe van Esch desgevraagd. Stadion Helmond Sport gaat nog even mee.

 
Juli 2015

Het bestuur van de Stichting Belangen Helmond Sport vertrekt. Ger de Wilde, voorheen directeur van Woonpartners, neemt de voorzittershamer over.

De gemeente “bevriest” borgstelling bij de bank. Eigenlijk zou Helmond Sport 50.000 euro moeten aflossen, dat hoeft nu dit jaar niet. In de vergadering van 7 juli stemt de raad in met de “bevriezing”.

Voorzitter Van Esch benadrukt dat Helmond Sport financieel gezond is.

 
 
Januari 2016

Het college presenteert visie op de Braak / Sportcampus. De visie behelst herinrichting van sportpark de Braak, komst van het Dr. Knippenbergcollege en een nieuw stadion. De raad stemt in met het haalbaarheidsonderzoek. Na de zomervakantie wordt een voorstel aan de raad aangeboden. De raad stemt in met opnieuw een “bevriezing” van de borgstelling bij de bank.

Visie op de Braak / Sportcampus (pdf-bestand)
Bevriezing borgstelling (pdf-bestand)
SP-bijdrage in de raadscommissie (pdf-bestand)

Met het oog op de gepresenteerde visie willen Helmondia, MULO en Helmond Sport vergaand samenwerken. Verklaring (pdf-bestand).

Het Eindhovens Dagblad besteedt veel aandacht aan de gepresenteerde visie. Kijk hier.

 
Oktober 2016

De raadscommissie bespreekt het plan voor de Braak. Helmond Sport is de zwakke schakel, zo menen nagenoeg alle partijen. Lees hier.

 
November 2016

In de vergadering van 1 november stemt de overgrote meerderheid van de raad in met het voorstel.

 
september 2017

Helmond Sport legt bal bij politiek - artikel ED 2 september (pdf-bestand)

 
oktober 2017

Het voorstel van november vorig jaar is verder uitgewerkt en aangepast. Het is een veel omvattend plan: Knippenbergcollege en Praktijkschool verhuizen naar De Braak, de sportvelden gaan op de schop, de amateurclubs krijgen huisvesting in het nieuw te bouwen stadion. Nieuw: Helmond Sport wordt geen eigenaar van het stadion, het wordt een multifunctionele accommodatie. Op 10 oktober besprak de raadscommissie het voorstel, de Helmondse politiek kan zich goed vinden in de plannen. Lees hier de bijdrage van de SP in de raadscommissie. Voor de liefhebber: achtergrondinformatie is hier te vinden.

31 oktober: de meerderheid vóór het voorstel die zich in de raadscommissie al aftekende, zet door in de gemeenteraad. De raadsleden - er waren twee tegenstemmers - maken van het voorstel een officieel besluit. Vreugde na 'historisch besluit', schrijft de krant. Lees hier de bijdrage van de SP.

 

juni 2018

- Vragen over overstap oud wethouder naar Helmond Sport

- Het kan wel kloppen maar deugt het ook? (pdf-bestand)

 

augustus 2018

"Stad moet weer achter ons staan" (artikel ED - pdf-bestand)

U bent hier